Проза


Усидрена на броду

Додати у корпу

Цена: 850 дин.

„Тај­на је скри­ве­на у на­шој при­ро­ди ко­ја се слу­чај­но огла­си и по­кре­не у кри­тич­ном мо­мен­ту ка­да иде­ја и од­лу­ка шта да ра­ди­мо бле­сне као му­ња и од нас на­пра­ви ...

Опширније...


Скупљачи јесењег лишћа

Додати у корпу

Цена: 780 дин.

„У пр­вен­цу Бран­ке М. Ка­са­ло­вић, ко­ји је из­раз му­дрог про­ми­шља­ња про­жи­вље­ног, на нај­леп­ши на­чин спо­је­на је тра­ги­ка и ле­по­та жи­во­та. Бу­ду­ћи ...

Опширније...


Време са укусом пралина

Додати у корпу

Цена: 780 дин.

У за­ни­мљи­вом ро­ма­ну Вре­ме са уку­сом пра­ли­на, Мир­ја­на Ми­лен­ко­вић опи­су­је до­га­ђа­је из ве­ли­ке и ма­ле исто­ри­је у гра­ду Мо­ста­ру по­сле Дру­гог ...

Опширније...


Priče slomljenog ogledala

Додати у корпу

Цена: 900 дин.

Наташа је девојка која живи у модерном времену и покушава да се прилагоди неким новим, модерним правилима живљења. Иако другачијег карактера и васпитања, она даје све од себе у тој борби прилагођавања. Пада и устаје, преиспитује ...

Опширније...


Душа у пепелу

Додати у корпу

Цена: 1150 дин.

Млад човек, рођен, одрастао и увучен у ратни вир у Вуковару – има ли уопште избора у бирању теме за писање? Бранко Бубало пише зато што мора, што има потребу да својим личним искуством, својим сведочењем, допринесе утврђивању ...

Опширније...


Капетанова сабља

Додати у корпу

Цена: 870 дин.

У збирци приповедака Капетанова сабља, Радисав Машић осветљава ликове и догађаје из свог родног Горњег Подриња. Лепота стила и лакоћа приповедања главне су одлике Машићевог наративног проседеа. Неодвојиви од краја ...

Опширније...