Проза


Од Бога се ушур не тражи

Додати у корпу

Цена: 820 дин.

„Ово је ро­ман о же­ни ко­ја је уби­ла дје­ве­ра! На пр­ви по­глед у пи­та­њу је сва­ко­днев­на би­зар­на при­ча из „цр­не хро­ни­ке“, јед­на од оних ка­кве сре­ће­мо у бу­ле­вар­ској ...

Опширније...


Purgatorium

Додати у корпу

Цена: 900 дин.

Hoc est verum et nihili nisi verum – истина и ништа осим истине у 25 кратких прича, које сагледане заједно у својој универзалној идеји граде необичан роман. Двадесет пет главних јунака који су заборавни, изборани, проћелави, наглуви, ...

Опширније...


Panonska trilogija

Додати у корпу

Цена: 990 дин.

Време и простор у Мирјаниним прозним фрагментима не познају статичност, линеарност, хронологију или затвореност у себе. Они су отворена категорија духа који лута, мисли која се слободно сели и укршта сопствену с туђим ...

Опширније...


Усидрена на броду

Додати у корпу

Цена: 850 дин.

„Тај­на је скри­ве­на у на­шој при­ро­ди ко­ја се слу­чај­но огла­си и по­кре­не у кри­тич­ном мо­мен­ту ка­да иде­ја и од­лу­ка шта да ра­ди­мо бле­сне као му­ња и од нас на­пра­ви ...

Опширније...


Скупљачи јесењег лишћа

Додати у корпу

Цена: 780 дин.

„У пр­вен­цу Бран­ке М. Ка­са­ло­вић, ко­ји је из­раз му­дрог про­ми­шља­ња про­жи­вље­ног, на нај­леп­ши на­чин спо­је­на је тра­ги­ка и ле­по­та жи­во­та. Бу­ду­ћи ...

Опширније...


Време са укусом пралина

Додати у корпу

Цена: 780 дин.

У за­ни­мљи­вом ро­ма­ну Вре­ме са уку­сом пра­ли­на, Мир­ја­на Ми­лен­ко­вић опи­су­је до­га­ђа­је из ве­ли­ке и ма­ле исто­ри­је у гра­ду Мо­ста­ру по­сле Дру­гог ...

Опширније...