Проза


Зашто ти ово говорим

Додати у корпу

Цена: 650 дин.

„Све при­че су исти­ни­те, ви­ше­слој­не, чвр­сто гра­ђе­не на те­ме­љу до­жи­вље­ног, ис­при­ча­ног, ви­ђе­ног, али ни­су ве­за­не за лич­ни жи­вот аутор­ке. То је про­за ...

Опширније...


Сабрана дјела, Разговор с Аџијом

Додати у корпу

Цена: 1200 дин.

„Божидар Аџија ро­дио се у Др­ни­шу 1890. го­ди­не. У Пр­вом свјет­ском ра­ту био је аустро­у­гар­ски вој­ник, све до пре­вра­та 1918. го­ди­не. Већ 1919. име­но­ван је по­вје­ре­ни­ком ...

Опширније...


Зора над Боровњацима

Додати у корпу

Цена: 860 дин.

Боровњаци, уклето место. Сањају га партизанка Мара и дружбеница нечастивог. Боровњаци су одсекли поље Каменово, спалили небеско борје, отворили омален ливадак, на коме су заиграли лудо коло злице и укољице са поља Шаранских. ...

Опширније...


Браћа

Додати у корпу

Цена: 900 дин.

Углед­ни срп­ски до­ма­ћин Ла­зар Па­вло­вић, ње­го­ва су­пру­га и тро­ји­ца си­но­ва, за­вр­ши­ће као жр­тве иде­о­ло­шке остра­шће­но­сти ко­ја је у вре­ме Дру­гог свет­ског ...

Опширније...


Тајна Совиног дола

Додати у корпу

Цена: 960 дин.

„Роман Тајна Совиног дола је фуриозно испричана прича о нашем времену, људима и догађајима, приликама у којима живимо. Лазаревић је успео да сачини дело које од првог до последњег реда држи читаочеву пажњу. Исписао ...

Опширније...


Сабрана дјела, Пасијанс или стрпљење

Додати у корпу

Цена: 1100 дин.

„Ако же­ли­мо да нај­бли­же жан­ров­ски од­ре­ди­мо ову књи­гу, што ни­је јед­но­став­но, мо­же­мо се сло­жи­ти да је она, пре све­га, ауто­би­о­граф­ског ка­рак­те­ра. ...

Опширније...