Земље и градови – дневник путовања

Додати у корпу

Цена: 1400 дин.

Чудесне лепоте далеких крајева описује Радован Вучковић док читаоце књиге „Земље и градови“ упознаје са драгоценостима из свога богатог путничког искуства.   Блистава запажања о историји и култури ...

Опширније...


Блиске даљине – Москва и Кијев

Додати у корпу

Цена: 860 дин.

„Чо­век у мла­до­сти нај­че­шће пу­ту­је из ра­до­зна­ло­сти и за­до­вољ­ства, за сво­јим сно­ви­ма и емо­ци­ја­ма. У јед­ној де­о­ни­ци жи­во­та из са­знај­не и ства­ра­лач­ке ...

Опширније...


У лепој домовини Лужичких Срба

Додати у корпу

Цена: 860 дин.

Књи­га у ко­јој аутор пре­пли­ће пу­то­пи­сне им­пре­си­је са из­ла­га­њем исто­риј­ских чи­ње­ни­ца о Лу­жич­ким Ср­би­ма и опи­су­је про­шлост ...

Опширније...


Бен Акибино путовање по Европама

Додати у корпу

Цена: 880 дин.

– приредила Марија Циндори –   Књи­га ху­мо­ристичко-по­ли­тич­ких ко­зе­ри­ја ко­је је Ну­шић у при­вид­ној фор­ми пу­то­пи­са об­ја­вио ...

Опширније...


Милош Обилић у народној поезији и легенди

Додати у корпу

Цена: 960 дин.

приредио: Стево Ћосовић   Књи­га „Ми­лош Оби­лић у на­род­ној по­е­зи­ји и ле­ген­ди“, садржи че­тр­де­сет текстуалних прилога – на­род­них ...

Опширније...


Најлепше народне бајке

Додати у корпу

Цена: 680 дин.

припредила Татјана Ћосовић   „Народне бајке су настале у тамним вековима прошлости, у време „пре света“ када је човек живео у хармонији са спољним окружењем, дубоко ...

Опширније...