Knjiga o Mostaru

Додати у корпу

Цена: 1500 дин.

Приредио: Боривоје Пиштало   Knjiga o Mostaru представља збор­ник пу­бли­ци­стич­ких, про­зних, по­ет­ских, исто­риј­ских, до­ку­мен­тар­них и ли­ков­них при­ло­га о гра­ду ...

Опширније...


Славно доба Херцеговине; Спомен-књига о Херцеговачком устанку 1875–1878.

Додати у корпу

Цена: 1500 дин.

Приредио: Стево Ћосовић   Херцеговачки устанак 1875. био је догађај од великог политичког значаја у Европи тог времена. Устанак се, одмах по избијању, нашао у сфери интереса ...

Опширније...


Антифашистичка невесињска пушка; Први оружани устанак против фашизма у поробљеној Европи

Додати у корпу

Цена: 1300 дин.

заједничко издање са Скупштином општине Невесиње   Јун­ски уста­нак у гор­њој Хер­це­го­ви­ни 1941. го­ди­не био је вар­ни­ца из ко­је се раз­бук­тао ...

Опширније...


На бесмртној вертикали српске ратне прошлости I–II

Додати у корпу

Цена: 3800 дин.

Двотомна књига др Сава Скока На бе­смрт­ној вер­ти­ка­ли срп­ске рат­не пр­о­шло­сти са­др­жи рас­пра­ве и сту­ди­је из војничке исто­ри­је српског народа у XIX и XX ве­ку.   У ...

Опширније...


Српска православна црква у Дубровнику

Додати у корпу

Цена: 820 дин.

Монографија о српској православној цр­кви у Ду­бров­ни­ку и о ње­ним кул­тур­ним и на­ци­о­нал­ним зна­че­њи­ма. У тек­сту је из­ло­жен исто­ри­јат по­ди­за­ња Саборног храма Св. ...

Опширније...


Тајна живота и тајна уметности

Додати у корпу

Цена: 900 дин.

„Ни­је ни­ка­ква тај­на то: да фи­ло­зо­фи­ја и пе­сни­штво, gros­so mo­do, па и вас­ко­ли­ка умет­ност, мо­гу по­сто­ја­ти из из­во­ра ве­чи­те не­ја­сно­сти и не­из­ве­сно­сти; ...

Опширније...