Поезија


Којекуде – Срби у памет се

Додати у корпу

Цена: 550 дин.

Ко­је­ку­де – Ср­би у па­мет се, eпски спев Не­дељ­ка С. По­па­ре ис­пе­ван је у де­се­тер­цу, нај­че­шћем сти­ху срп­ске еп­ске по­е­зи­је, ко­ји се сма­тра и нај­зре­ли­јим ...

Опширније...


О граде мој; завичајна антипоема

Додати у корпу

Цена: 520 дин.

У стихозбирци О, граде мој Никола Цветковић опева пејзаж лесковачког Хисара, живот на његовим обронцима, историјске прилике и неприлике с краја друге половине 20. века па све до времена докле сеже његово сећање и ...

Опширније...


Манифест - песме очаја

Додати у корпу

Цена: 520 дин.

На савремен и отворен начин, аутор говори о свом умору од света, о згражавању над светском похлепом, злобом и греховима. Песник реагује како на промене у свом душевном стању, тако и на застрашујућа збивања у свом окружењу. ...

Опширније...


Сребром сија Бистрица

Додати у корпу

Цена: 520 дин.

приређивачи: Дражен Јашовић и Голуб Јашовић   У књизи Сребром сија бистрица, зборнику песама о реци Бистрици, заступљена су 53 српска песника. Одабране песме о Бистрици разнолике су по времену настанка ...

Опширније...


Црква сељачких јутрења

Додати у корпу

Цена: 340 дин.

„Од Ра­ди­во­ја Про­ко­пље­ви­ћа, ов­да­шњег и сваг­да­шњег пе­сни­ка, књи­жев­ног на­ме­сни­ка, до­би­ли смо на по­клон и ужи­ва­ње књи­гу, на­шу сли­ку и при­ли­ку ...

Опширније...


Писмо галебу

Додати у корпу

Цена: 470 дин.

„Ми­лин­ко­ви­ће­ва по­е­зи­ја је за ча­сне љу­де, са ја­сним опре­де­ље­њи­ма пре­ма чо­ве­ку; она је за оне чи­та­о­це ко­ји се ру­ко­во­де све­тло­шћу  и по­ле­том ...

Опширније...