Поезија


Име ми је љубав

Додати у корпу

Цена: 570 дин.

Љу­бав је до­ми­нант­но осе­ћа­ње којим песникиња боји своје стихове. Све­ко­ли­ка љу­бав пре­ма жи­во­ту, Бо­гу, при­ро­ди, а на­да­све љу­бав пре­ма во­ље­ном чо­ве­ку, де­ци, ...

Опширније...


Не тражим да знаш

Додати у корпу

Цена: 700 дин.

„Радмила Стојковић Кнежевић све преводи на раван бајколиких образаца или митолошких алузија чинећи савременост вечном а појединачно општим…   Му­шка­рац и же­на, а они су глав­ни ак­те­ри ...

Опширније...


Херцеговина јуначка крајина – избор народних пјесама

Додати у корпу

Цена: 740 дин.

„У див­ном са­звје­жђу ода­бра­них хер­це­го­вач­ких ју­на­ка ко­ји су до­стој­ни оп­ште сла­ве и пје­снич­ке хва­ле, пре­по­зна­тљи­вим од­сја­јем оза­рен је лик мла­дог ...

Опширније...


Отац мој; антологија песама о оцу српских песника рођених у 20. веку

Додати у корпу

Цена: 1390 дин.

Аутор је у овој антологији објединио песме које су песници 20. века испевали о оцу. Заступљено је преко стотину српских песника, попут Мире Алечковић, Матије Бећковића, Милована Витезовића, Ненада Грујичића, Добрице Ерића, ...

Опширније...


Отисци буђења

Додати у корпу

Цена: 460 дин.

„Бу­ђе­ње је гра­ни­ца сна и ја­ве, не­што као по­лу­ја­ва – по­лу­сан. За­пра­во, и сан и ја­ва. А  Оти­сци бу­ђе­ња ујед­но су оти­сци пр­сти­ју, ко­ји пом­но бе­ле­же ...

Опширније...


Добрички цветови

Додати у корпу

Цена: 490 дин.

„Во­ји­слав Ми­лић при­ме­њу­је го­вор сво­га за­ви­ча­ја на про­сто­ру ис­точ­но од Про­ку­пља, где сe на­ла­зе оп­шти­не Ме­ро­ши­на, Жи­то­ра­ђа и До­ље­вац, пр­ва ...

Опширније...