Поезија


Небеска Скадарлија

Додати у корпу

Цена: 640 дин.

„У пе­снич­кој има­ги­на­ци­ји Угље­ше Рај­че­ви­ћа не­ма велтш­мер­ца и свет­ских бо­ем­ских те­ма и три­ле­ма не­го већ­ма не­ко­ли­ко ви­ње­та, тач­ни­је пор­тре­та ...

Опширније...


Тетоважа ума

Додати у корпу

Цена: 630 дин.

Нај­но­ви­ја књи­га Ми­ли­це Јеф­ти­ми­је­вић Ли­лић Те­то­ва­жа ума је­ књи­га о љу­ба­ви, по­е­зи­ји, бли­жњи­ма и смр­ти. Ње­на пе­снич­ка ре­флек­си­ја је ...

Опширније...


Капије љубави

Додати у корпу

Цена: 630 дин.

У збир­ци „Ка­пи­је љу­ба­ви“ пе­сник Ра­до­слав Ми­ло­ше­вић ни­же љу­бав­не мо­ти­ве из­ме­ђу ср­ца и ло­го­са, ис­ти­чу­ћи ле­по­те во­ље­ног би­ћа. Пе­сник ...

Опширније...


Одлазак на острво Арт; Подстицаји, 1

Додати у корпу

Цена: 630 дин.

Ру­ко­пис Од­ла­зак на остр­во Арт у три де­ла, је­дин­ствен је пе­снич­ки про­је­кат на­пи­сан на срп­ском је­зи­ку, не са­мо сто­га што за­пре­ма око хи­ља­ду стра­ни­ца, ...

Опширније...


Одлазак на острво Арт; Пловидба, 2

Додати у корпу

Цена: 770 дин.

Мо­гло би се у сло­бод­ни­јем по­и­ма­њу фор­ме ре­ћи да је ово не­ка вр­ста по­ет­ског ро­ма­на ре­ке, јер ве­ћи­на пе­са­ма има свој лир­ски си­же, де­ло вр­ви од ли­ко­ва, ...

Опширније...


Одлазак на острво Арт; Визије – Свет, 3

Додати у корпу

Цена: 630 дин.

На­слов ове песничке трилогије, Од­ла­зак на остр­во Арт, по­ка­зу­је по­и­ма­ње умет­но­сти као ис­хо­ди­шта из ем­пи­риј­ског, ег­зи­стен­ци­јал­ног у кре­а­тив­но, ...

Опширније...