Поезија


Са Флором на ти

Додати у корпу

Цена: 320 дин.

Песничка збирка Са Флором на ти представља својеврстан лирски хербаријум, који нам дочарава природне лепоте и визуелно-чулне сензације: боје, мирисе и звуке песникиног родног краја. У тим сликама се назиру успомене ...

Опширније...


Пивска сновиђења

Додати у корпу

Цена: 370 дин.

Аутор из свога угла и живог сећања у краткој лирској форми преноси оно што је доживео, слике планина, катуна, села и заселака, кратке повести о занимљивим људима и догађајима. Најчешће по матрици народног лирског певача, ...

Опширније...


Одсјај душе

Додати у корпу

Цена: 360 дин.

Књи­га пе­са­ма Од­сјај ду­ше Бо­жи­да­ра Ста­на­ра представља би­о­граф­ску пе­снич­ку хро­но­ло­ги­ју про­жи­вље­ног уметниковог су­о­че­ња са све­том. Сим­бо­ли­ка ...

Опширније...


Снови и мостови, I-III

Додати у корпу

Цена: 890 дин.

У првом делу двотомне песничке збирке „Снови и мостови“, песник открива једну немирну душу која зна да воли, пати и да љубав спознаје као највеће богатство које човека освешћује и трасира путеве среће. Песник упоређује ...

Опширније...


Аргелуша

Додати у корпу

Цена: 310 дин.

Ар­ге­лу­ша ни­је из­ми­шље­на реч, са­мо ма­ло ко је за њу чуо. А пи­сац је ова­ко об­ја­шња­ва: „За ер­ге­лу ко­ња ста­ри Срем­ци ка­жу ар­ге­ла. По­што је по­ме­ну­то ис­пи­ја­ње ...

Опширније...


Изабране и нове пјесме

Додати у корпу

Цена: 600 дин.

Књига садржи избор из целокупног песничког дела Мирослава Краљачића (1945–2007), у избору др Мића Цвијетића. Краљачићево песништво обележава трагање за универзалном хармонијом у свету, ...

Опширније...