Поезија


Скит

Додати у корпу

Цена: 700 дин.

„Збир­ка пје­са­ма Дра­го­љу­ба Јек­ни­ћа Скит са­ста­вље­на је од пет ци­клу­са ком­по­но­ва­них та­ко да чи­та­лац до­жи­вља­ва ње­го­во пје­ва­ње и ми­шље­ње ...

Опширније...


Само за љубав

Додати у корпу

Цена: 600 дин.

Ка­да про­чи­тамо не­ку вр­сту про­гла­са на по­чет­ку збир­ке Ду­ша­на Жив­ко­ви­ћа, пре­по­зна­ће­мо пе­трар­ки­стич­ке, или­ нео­ду­чи­ћев­ске ин­век­ти­ве у ...

Опширније...


Похвала међу рекама

Додати у корпу

Цена: 620 дин.

„Ово је збирка песама која жели да вас ухвати за руку и поведе у шетњу у обилазак града у коме је песникиња нашла довољно разлога да га учини драгим и да вас, притом, упозори да ипак морате нештедимице да расипате своје ...

Опширније...


Мирис зрелог жита

Додати у корпу

Цена: 590 дин.

„Пје­сме су на­ста­ле у за­но­су и до­жи­вља­ју сре­ће и за­хвал­но­сти оцу и за­ви­ча­ју, плод­но­сти и род­но­сти. На­ста­ле су и у ту­зи ко­ја ме че­сто оба­ви­ја ка­да ...

Опширније...


Преобразбе

Додати у корпу

Цена: 660 дин.

„По­ли­фо­ни умет­ник (ва­јар, сли­кар, ли­ков­ни и књи­жев­ни кри­ти­чар и исто­ри­чар, пе­сник и пи­сац крат­ке про­зе) Бал­ша Рај­че­вић огла­ша­ва се но­вом пе­снич­ком ...

Опширније...


Šta bi rekao Che?

Додати у корпу

Цена: 870 дин.

У својој најновијој збирци поезије, Александар Милошевић, песник слободарског духа и широке ерудиције, проговара у име успаваних маса, тражећи од појединаца и народа да не пристају на ропство, неправду, злоупотребу. ...

Опширније...