Поезија


У времена кругу

Додати у корпу

Цена: 450 дин.

Певајући о времена кругу, после равно годину дана пред читаоцима се појавила друга збирка песама Славка Зорића, У времена кругу. За разлику од претходне, у потпуности обојене снажним љубавним надахнућем, песникова ...

Опширније...


Равница та добра вила

Додати у корпу

Цена: 560 дин.

Сва­ка пе­сма Радивоја Прокопљевића ка­зу­је нам ка­ко се у Сре­му жи­ви и ка­ко се у њему жи­ве­ло. Сли­ке ко­је нам је пе­сник ре­чи­ма на­сли­као пу­не су ко­ло­ри­та, ми­ри­са, ...

Опширније...


Невеста на прагу

Додати у корпу

Цена: 640 дин.

„Као ста­ро­за­вет­ни му­драц, Бра­ни­сла­ва Ву­ја­чић је ис­пе­ва­ла мно­штво „при­ча“ о срп­ској исто­ри­ји, ду­хов­но­сти, стра­да­њи­ма, по­гла­ви­то они­ма ...

Опширније...


Душа на длану

Додати у корпу

Цена: 640 дин.

„У исто­ри­ји ли­те­ра­ту­ре че­сто се по­ја­вљу­ју гра­ђе­ви­на­ри као пе­сни­ци. Пр­ви пут се су­сре­ћем са по­е­зи­јом ко­ја на­ста­је из до­жи­вља­ја све­та ко­ји ...

Опширније...


Живопис

Додати у корпу

Цена: 220 дин.

Пе­сме у овој књи­зи прет­ход­но су об­ја­вље­не у за­себ­ној ма­пи сти­хо­ва и гра­фич­ких ли­сто­ва, са ко­рич­ним на­сло­вом: „Вук Кр­ње­вић – Дра­ган Цо­ха: НИЗ БО­КЕ“. ...

Опширније...


Човек и време

Додати у корпу

Цена: 630 дин.

Кад се ма­ло бо­ље про­чи­та­ју или иш­чи­та­ва­ју, пе­сме Ра­до­ми­ра Ба­но­ви­ћа крију од­го­вор на питање о смислу људ­ске сре­ће. Кроз сво­је пе­сме он кли­ку­је из све сна­ге ...

Опширније...