Монографијe


Амерички девети круг – из живота словенских досељеника у Канади

Додати у корпу

Цена: 1200 дин.

„Књи­га об­у­хва­та шест по­гла­вља, ко­ја су срод­на и по са­др­жа­ју и по при­сту­пу. Ка­та­ри­на Ко­стић се ба­ви суд­би­ном сло­вен­ских еми­гра­на­та, Ср­ба, Хр­ва­та, ...

Опширније...


Свитак над Лепеницом

Додати у корпу

Цена: 1380 дин.

Зборник радова Удружења писаца из Крагујевца Свитак над Лепеницом, укупља поетско и прозно стваралаштво својих чланова. Приређивачи Голуб Јашовић, Раденко Бјелановић и Зоран Петровић сачинили су репрезентативан ...

Опширније...


Осамдесет година фудбала у Невесињу

Додати у корпу

Цена: 1450 дин.

Мо­но­гра­фи­ја „Осамдесет го­ди­на фуд­ба­ла у Не­ве­си­њу“ пред­ста­вља жи­во­то­пи­сно се­ћа­ње на ду­гу исто­ри­ју фуд­бал­ског клу­ба „Ве­леж” из Не­ве­си­ња. ...

Опширније...


Питома долина Лашва Брод

Додати у корпу

Цена: 1300 дин.

Аутор је описао живот становника у селима испод планине Влашић, у централној Босни. Реч је о подручју Лашва Брод које обухвата место Турбе и околна села: Бачвице, Бијело Бучје, Голеш, Комар, Горњу и Доњу Требеушу, Варошлук, ...

Опширније...


Грозд живота; преци и потомци братства Чворовића

Додати у корпу

Цена: 1200 дин.

Дра­го­мир Ми­лан Бо­шњак и Ве­ли­бор Чво­ро прихватили су се подухвата „да о пре­ци­ма и по­том­ци­ма брат­ства Чво­ро­ви­ћа „ис­при­ча­ју“, ис­тра­жи­вач­ки што све­стра­ни­је ...

Опширније...


Отисци времена – из културног летописа Срба у Канади

Додати у корпу

Цена: 1200 дин.

Ка­та­ри­на Ко­стић је ак­тив­ни су­ди­о­ник књи­жев­не и кул­тур­не сце­не српских и југословенских исељеника у Канади. И ви­ше од то­га. Она је њи­хов дра­го­це­ни хро­ни­чар ко­ји ...

Опширније...