Монографијe


Питома долина Лашва Брод

Додати у корпу

Цена: 1300 дин.

Аутор је описао живот становника у селима испод планине Влашић, у централној Босни. Реч је о подручју Лашва Брод које обухвата место Турбе и околна села: Бачвице, Бијело Бучје, Голеш, Комар, Горњу и Доњу Требеушу, Варошлук, ...

Опширније...


Грозд живота; преци и потомци братства Чворовића

Додати у корпу

Цена: 1200 дин.

Дра­го­мир Ми­лан Бо­шњак и Ве­ли­бор Чво­ро прихватили су се подухвата „да о пре­ци­ма и по­том­ци­ма брат­ства Чво­ро­ви­ћа „ис­при­ча­ју“, ис­тра­жи­вач­ки што све­стра­ни­је ...

Опширније...


Отисци времена – из културног летописа Срба у Канади

Додати у корпу

Цена: 1200 дин.

Ка­та­ри­на Ко­стић је ак­тив­ни су­ди­о­ник књи­жев­не и кул­тур­не сце­не српских и југословенских исељеника у Канади. И ви­ше од то­га. Она је њи­хов дра­го­це­ни хро­ни­чар ко­ји ...

Опширније...


Родбинске везе Орловића, Мартиновића и Самарџића

Додати у корпу

Цена: 560 дин.

Пр­ви дeo књиге, Од Ор­ло­ви­ћа до Са­мар­џи­ћа, об­у­хва­та пет гла­ва, у ко­ји­ма се рас­по­ло­жи­вом гра­ђом до­ка­зу­је ка­ко се раз­ви­ја­ла по­ро­ди­ца која је ...

Опширније...


Календеровци

Додати у корпу

Цена: 1250 дин.

Као и у својој прет­ход­ној мо­но­гра­фи­ји Де­тла­к - село између двије ријеке, и у овој о Ка­лен­де­ров­ци­ма В. Но­вић има два раз­ли­чи­та при­сту­па ко­ји се ме­ђу­соб­но ...

Опширније...


Jevrejka Behara; sarajevska legenda

Додати у корпу

Цена: 860 дин.

„Више од петнаест година, један писац покушава да уђе у траг изгубљеном портрету сарајевског сликара Романа Петровића и његовом, такође изгубљеном моделу – лепој јеврејској праљи са Бјелава, четврти у којој су ...

Опширније...