Критика


Проблеми, писци, дела VII

Додати у корпу

Цена: 1550 дин.

Под истим насловом – Проблеми, писци, дела, академик др Радован Вучковић објавио је у Сарајеву пет књига (1974, 1976, 1979, 1981, 1988). У првом делу тих студија заступљени су текстови општег карактера, у другом радови о писцима ...

Опширније...


Ликови жена у Андрићевом делу

Додати у корпу

Цена: 900 дин.

У књизи Ликови жена у Андрићевом делу професор Вучковић, кроз суптилну књижевну анализу, посматра и објашњава импресивну галерију женских ликова у романима и приповеткама Иве Андрића.   Вучковић запажа ...

Опширније...


Вредновање књижевног текста

Додати у корпу

Цена: 800 дин.

Пр­ви блок књиге Вред­но­ва­ње књи­жев­ног тек­ста чи­не че­ти­ри огле­да представљена на са­ве­то­ва­њи­ма о књи­жев­но­сти за де­цу и об­ја­вље­на у ча­со­пи­су Де­тињ­ство. ...

Опширније...


Проблеми, писци, дела VI

Додати у корпу

Цена: 1550 дин.

Заједничко издање са Матичном библиотеком Источно Сарајево   Под истим насловом – Проблеми, писци, дела, академик др Радован Вучковић објавио је у Сарајеву пет ...

Опширније...


На обалама историје савременог света

Додати у корпу

Цена: 1250 дин.

Kњи­гу чини избор чла­на­ка и есе­ја ко­је је аутор објављивао то­ком по­след­њих де­се­так го­ди­на. Тубић пише о схватању историје Ерика Хобсбаума, о Времену власти Добрице Ћосића, поетици ...

Опширније...


Есеји о уметности

Додати у корпу

Цена: 860 дин.

У збирци критичких текстова о вајарству, уметности и књижевности, аутор анализира типове скулптуре, однос архитектуре и скулптуре, грчки, римски и египатски портрет, садејство поезије и филозофије, сликарство Душка ...

Опширније...