Књиге за децу


Порука животиња

Додати у корпу

Цена: 500 дин.

„Дру­га пе­снич­ка збир­ка Ми­о­дра­га Јек­ни­ћа По­ру­ка жи­во­ти­ња, на­ме­ње­на нај­мла­ђи­ма, са­оп­шта­ва нам нај­ма­ње три ства­ри. Пр­ва, пе­сник је у при­сном ...

Опширније...


Приче од којих се расте

Додати у корпу

Цена: 730 дин.

Љубица Жикић доноси изузетне приче писане по мери детета, са пуно љубави и топлине, знања и маште. У њеним причама, елементи бајковитог преплићу се са стварношћу, што нарацији даје посебан тон и значење. Захваљујући и ...

Опширније...


Смоква у Београду

Додати у корпу

Цена: 630 дин.

Ми­о­драг Јек­нић је ус­пео да у сва­кој сво­јој пе­сми до­ча­ра ствар­ност бли­ску ствар­но­сти у ко­јој са­вре­ме­но де­те жи­ви. Он ви­ђе­ња све­та и жи­во­та сли­ка и ар­ти­ку­ли­ше ...

Опширније...


Цица контејнерка

Додати у корпу

Цена: 590 дин.

Према савету Душка Радовића, „за децу треба писати као за одрасле, само много боље!“. Љиљана Бањанин Вукић доиста тако и чини. Њена весела чаврљања и шапутања уводе нас у чудесни свет детињства, детиње безбрижности ...

Опширније...


Шишке и заљубишке

Додати у корпу

Цена: 550 дин.

„Сам на­слов ка­зу­је да се пе­сни­ки­ња опре­де­ли­ла да се де­ци обра­ћа углав­ном њи­хо­вим је­зи­ком, је­зи­ком со­ли­тер­ским и школ­ско­дво­ри­шним, да би пе­сме ...

Опширније...


Порука мудрог зеца

Додати у корпу

Цена: 540 дин.

Ми­ло­ше­вић гле­да де­цу очи­ма ис­пу­ње­ним жи­вот­ном и пе­снич­ком ра­до­шћу. И док гле­да, он на пр­вом ме­сту ви­ди и рас­по­зна­је ра­дост. Све је ра­дост – де­те, деч­ја ...

Опширније...