Књиге за децу


Приче од којих се расте

Додати у корпу

Цена: 730 дин.

Љубица Жикић доноси изузетне приче писане по мери детета, са пуно љубави и топлине, знања и маште. У њеним причама, елементи бајковитог преплићу се са стварношћу, што нарацији даје посебан тон и значење. Захваљујући и ...

Опширније...


Смоква у Београду

Додати у корпу

Цена: 630 дин.

Ми­о­драг Јек­нић је ус­пео да у сва­кој сво­јој пе­сми до­ча­ра ствар­ност бли­ску ствар­но­сти у ко­јој са­вре­ме­но де­те жи­ви. Он ви­ђе­ња све­та и жи­во­та сли­ка и ар­ти­ку­ли­ше ...

Опширније...


Цица контејнерка

Додати у корпу

Цена: 590 дин.

Према савету Душка Радовића, „за децу треба писати као за одрасле, само много боље!“. Љиљана Бањанин Вукић доиста тако и чини. Њена весела чаврљања и шапутања уводе нас у чудесни свет детињства, детиње безбрижности ...

Опширније...


Шишке и заљубишке

Додати у корпу

Цена: 550 дин.

„Сам на­слов ка­зу­је да се пе­сни­ки­ња опре­де­ли­ла да се де­ци обра­ћа углав­ном њи­хо­вим је­зи­ком, је­зи­ком со­ли­тер­ским и школ­ско­дво­ри­шним, да би пе­сме ...

Опширније...


Порука мудрог зеца

Додати у корпу

Цена: 540 дин.

Ми­ло­ше­вић гле­да де­цу очи­ма ис­пу­ње­ним жи­вот­ном и пе­снич­ком ра­до­шћу. И док гле­да, он на пр­вом ме­сту ви­ди и рас­по­зна­је ра­дост. Све је ра­дост – де­те, деч­ја ...

Опширније...


Краљевство за детињство

Додати у корпу

Цена: 500 дин.

Лепота песничке збирке Краљевство за детињство Миомира Миленковића огледа се, пре свега, у ауторовој великој љубави према деци, његовом дидактичном приступу, једноставности мисли и израза. Песме обилују фолклорним ...

Опширније...