Историја


Knjiga o Mostaru

Додати у корпу

Цена: 1500 дин.

Приредио: Боривоје Пиштало   Knjiga o Mostaru представља збор­ник пу­бли­ци­стич­ких, про­зних, по­ет­ских, исто­риј­ских, до­ку­мен­тар­них и ли­ков­них при­ло­га о гра­ду ...

Опширније...


Епископија захумско-херцеговачка

Додати у корпу

Цена: 1500 дин.

Приредио: Стево Ћосовић   Епископија захумско-херцеговачка садржи одабране текстове о историји Епископије захумско-херцеговачке и њеној улози у стварању и одржавању ...

Опширније...


Захумско-херцеговачка епископија и митрополија; од оснивања до краја XIX века

Додати у корпу

Цена: 820 дин.

Књига доноси исцрпан историјски преглед живота и рада Захумско-херцеговачке епископије од њеног оснивања 1219. до краја 19. века. У духу најбољих традиција српске историографије, аутор је у књизи објединио и систематизовао ...

Опширније...


Поп Јовичина буна

Додати у корпу

Цена: 820 дин.

Књига оживљава сећање на познату Поп Јовичину буну из 1834. године у Посавини. Ова буна има шири историјски значај као први организованији устанак српског народа против турског насиља у Босни. Захватила је ондашње нахије ...

Опширније...


Кнегиња Љубица

Додати у корпу

Цена: 650 дин.

По­зна­ти исто­ри­чар Дра­го­слав Стра­ња­ко­вић (1901–1967) на­пи­сао је ис­цр­пан жи­во­то­пис кне­ги­ње Љу­би­це, су­пру­ге срп­ског кне­за Ми­ло­ша ...

Опширније...


Знамените жене и владарке српске

Додати у корпу

Цена: 690 дин.

Исто­ри­чар Ми­лен­ко М. Ву­ки­ће­вић (1867–1935) до­но­си у овој књи­зи жи­во­то­пи­се зна­ме­ни­тих срп­ских вла­дар­ки из сред­њег ве­ка. Ву­ки­ће­ви­ће­ви тек­сто­ви ...

Опширније...