Лилитин скок – Прыжок Лилит

Додати у корпу

Цена: 650 дин.

„Да, реч је о пе­сни­ку ко­ји је у ру­ка­ма, по­ред пе­ра, др­жао и амо­ро­ву стре­лу. Ве­ли­чао је Же­ну, кла­њао се љу­бав­ним треп­та­ји­ма, одр­жа­вао ва­тру стра­сти. Же­на ...

Опширније...


Важно је бити тужан

Додати у корпу

Цена: 760 дин.

„Кад узме оловку у руке, она је поново дјевојчица која плаче иза млина, скривајући се у високој трави, да је мама и тата никад не нађу. Она поново види сваког другара из разреда, види учитељицу Љубицу и осјећа мирис укусних ...

Опширније...


Збег – роман о времену око Другог српског војевања у седам слика

Додати у корпу

Цена: 760 дин.

„Живописан роман који дочарава део српске историје. Роман је ношен извесним поетским ритмом, чија напетост достиже трагички врхунац у претпоследњој слици са скоком са стене триста невиних девојака у набујалу и мутну ...

Опширније...


Зашто ти ово говорим

Додати у корпу

Цена: 650 дин.

„Све при­че су исти­ни­те, ви­ше­слој­не, чвр­сто гра­ђе­не на те­ме­љу до­жи­вље­ног, ис­при­ча­ног, ви­ђе­ног, али ни­су ве­за­не за лич­ни жи­вот аутор­ке. То је про­за ...

Опширније...


Ипак у небо погледам често

Додати у корпу

Цена: 650 дин.

„И љу­бав и пат­ња и мо­ли­тва, ве­ра и на­да та­ко­ђе, еле­мен­тар­ни су са­др­жа­ји ду­хов­но­сти у по­е­зи­ји на­ше пе­сни­ки­ње. Љу­бав је њен кре­до. Она је из­вор ...

Опширније...


Трагови прошлости

Додати у корпу

Цена: 500 дин.

„Ро­до­љу­би­во-со­ци­јал­на пе­снич­ка збир­ка Љи­ља­не Ма­рић Тра­го­ви про­шло­сти по­ја­вљу­је се, ни­ма­ло слу­чај­но, у пр­вим де­це­ни­ја­ма 21. ве­ка. ...

Опширније...