Сабрана дјела, Разговор с Аџијом

Додати у корпу

Цена: 1200 дин.

„Божидар Аџија ро­дио се у Др­ни­шу 1890. го­ди­не. У Пр­вом свјет­ском ра­ту био је аустро­у­гар­ски вој­ник, све до пре­вра­та 1918. го­ди­не. Већ 1919. име­но­ван је по­вје­ре­ни­ком ...

Опширније...


Зора над Боровњацима

Додати у корпу

Цена: 860 дин.

Боровњаци, уклето место. Сањају га партизанка Мара и дружбеница нечастивог. Боровњаци су одсекли поље Каменово, спалили небеско борје, отворили омален ливадак, на коме су заиграли лудо коло злице и укољице са поља Шаранских. ...

Опширније...


Јунаци из устаничке епопеје Филипа Вишњића

Додати у корпу

Цена: 900 дин.

Фи­лип Ви­шњић је ис­пе­вао два­на­ест пе­са­ма о љу­ди­ма и до­га­ђа­ји­ма из Пр­вог срп­ског устан­ка 1804–1813. Ство­рио је је­дин­стве­ну епо­пе­ју о бо­је­ви­ма про­тив ...

Опширније...


Ратни сукоби на границама Републике Српске 1992.

Додати у корпу

Цена: 1600 дин.

Мићо Станишић пише о ратним дешавањима у Босни и Херцеговини током 1992. године. На основу аутентичних и поверљивих докумената који су му били доступни као министру унутрашњих послова Републике Српске и непосредном актеру ...

Опширније...


Браћа

Додати у корпу

Цена: 900 дин.

Углед­ни срп­ски до­ма­ћин Ла­зар Па­вло­вић, ње­го­ва су­пру­га и тро­ји­ца си­но­ва, за­вр­ши­ће као жр­тве иде­о­ло­шке остра­шће­но­сти ко­ја је у вре­ме Дру­гог свет­ског ...

Опширније...


Споменица погинулих и умрлих старешина српске војске у рату 1914–1918

Додати у корпу

Цена: 2300 дин.

У Споменици су објављена имена 15.819 по­ги­ну­лих и умр­лих ста­ре­ши­на српске војске у рату 1914–1918.   Аутор је на основу архивских података установио и у Споменици објавио имена ...

Опширније...