Браћа

Додати у корпу

Цена: 900 дин.

Аутор: Ненад Сурчулија

Едиција: Романи

ISBN: 978-86-7396-777-6

Димензије: 13,5x21 cm, 199 стр.

Повез: броширано

Година: 2020.

Цена: 900

Углед­ни срп­ски до­ма­ћин Ла­зар Па­вло­вић, ње­го­ва су­пру­га и тро­ји­ца си­но­ва, за­вр­ши­ће као жр­тве иде­о­ло­шке остра­шће­но­сти ко­ја је у вре­ме Дру­гог свет­ског ра­та тра­гич­но ра­за­ра­ла Ср­би­ју, ши­ри­ла зло, уни­шта­ва­ла по­ро­ди­це, де­ли­ла бра­ћу.... И Ла­за­ре­ви си­но­ви су се на­шли на раз­ли­чи­тим стра­на­ма.

 

Опи­су­ју­ћи бол­ну суд­би­ну нај­мла­ђег Ла­за­ре­вог си­на Сре­те­на, мла­ди­ћа пу­ног ве­дри­не и чо­веч­но­сти, уз под­се­ћа­ње на коб­ни удес ње­го­ве де­вој­ке ко­ја се на пу­ту пре­ма са­ња­ној сре­ћи „до по­след­њег да­ха гр­че­ви­то др­жа­ла за жи­вот“, пи­сац је у ро­ма­ну, на књи­жев­но ве­ро­до­сто­јан на­чин, до­ча­рао не­мер­љи­ва ис­ку­ше­ња, по­је­ди­нач­на и ко­лек­тив­на људ­ска стра­да­ња.

 

Одломак