Ходам по дуги

Додати у корпу

Цена: 300 дин.

Аутор: Анка Динић

Едиција: Савремена поезија

ISBN: 978-86-7396-738-7

Димензије: 13,5x20,5 cm, 94 стр.

Повез: броширано

Година: 2020.

Цена: 300

„Пред на­ма је збир­ка ха­и­ку пе­са­ма под на­зи­вом Хо­дам по ду­ги Ан­ке Ди­нић. С об­зи­ром да је Ан­ка Ди­нић док­тор би­о­ло­шких на­у­ка и струч­њак за шу­ме, очи­глед­но је ње­но по­зна­ва­ње при­ро­де би­ло иза­зов да се опро­ба и у ха­и­ку по­е­зи­ји и да ак­це­нат ста­ви, по­себ­но, на фло­ру. Због на­уч­ног ис­тра­жи­ва­ња пу­то­ва­ла је по це­лој Ју­го­сла­ви­ји, а јед­но вре­ме, ра­ди уса­вр­ша­ва­ња, бо­ра­ви­ла је у Ру­си­ји. По­се­ти­ла је и Ки­ну и са свих тих пу­то­ва­ња по­не­ла је раз­не ути­ске ко­је је пре­то­чи­ла у ве­о­ма ус­пе­ле ха­и­ку пе­сме.“ (Из рецензије Радмиле Милошевић)

 

Преузмите одломак