Od podela do genocida – stradanje Srba u Slavoniji 1941–1945

Додати у корпу

Цена: 1200 дин.

Аутор: Душан Л. Јеринић

Едиција: Документи

ISBN: 978-86-7396-647-2

Димензије: 16,5x23,5 cm, 280 стр.

Повез: тврди повез

Цена: 1200

„Ду­шан Је­ри­нић по­сли­је, у јав­но­сти за­па­же­не пу­бли­ка­ци­је „Пет ве­ко­ва Па­уч­ја” ко­ја је об­ја­вље­на 2014. го­ди­не и у ко­ју је пре­то­че­но ње­го­во ис­тра­жи­ва­ње о том срп­ском се­лу у за­пад­ној Ђа­ков­шти­ни, у но­вој књи­зи „Од по­де­ла до ге­но­ци­да”, об­у­хва­та исто­ри­ју, по­себ­но ратну, свих срп­ских се­ла за­пад­не Ђа­ков­шти­не. То ма­ло ге­о­граф­ско под­руч­је је, ка­ко до­ка­зу­је Ду­шан Је­ри­нић, је­дин­стве­на цје­ли­на у ге­о­граф­ском и у исто­риј­ском сми­слу.

Аутор је, ка­ко и сам на­во­ди, мо­рао да па­жљи­во из­вр­ши из­бор и ви­ше­стру­ку про­вје­ру исти­ни­то­сти до­ступ­не исто­риј­ске гра­ђе, као и ли­те­ра­ту­ре. Али упра­во ти из­во­ри су љу­ди­ма ко­ји из­у­ча­ва­ју про­шлост род­ног кра­ја од­у­ви­јек сла­бо до­ступ­ни. О то­ме се, на­про­сто, вје­ро­ват­но и на­мјер­но, ни­је во­ди­ло ра­чу­на. Та­ква је си­ту­а­ци­ја од сје­вер­не Дал­ма­ци­је, пре­ко Ли­ке, Ба­ни­је, Кор­ду­на… у свим сре­ди­на­ма гдје су Ср­би очу­ва­ли, го­то­во ис­кљу­чи­во еп­ску тра­ди­ци­ју.

Је­ри­нић је књи­гу „Од по­де­ла до ге­но­ци­да” обо­га­тио ис­ка­зи­ма пре­жи­вје­ле дје­це из уста­шких ло­го­ра смр­ти с под­руч­ја за­пад­не Ђа­ков­шти­не, с ко­ји­ма је оба­вио раз­го­во­ре у лич­ном кон­так­ту или упо­тре­бом мо­дер­них тех­нич­ких по­ма­га­ла. На те­ме­љу тих кон­та­ка­та, успио је да ква­ли­тет­ни­је до­пу­ни, ка­ко смо оци­је­ни­ли си­ро­ма­шну исто­риј­ску гра­ђу за под­руч­је за­пад­не Ђа­ков­шти­не, њи­хо­вим сје­ћа­њи­ма на пре­жи­вје­ле ло­го­ра­шке да­не у уста­шким фа­бри­ка­ма смр­ти.

На тај на­чин, књи­гом „Од по­де­ла до ге­но­ци­да” ауто­ра Ду­ша­на Је­ри­ни­ћа, исто­риј­ска гра­ђа је до­би­ла на вје­ро­до­стој­но­сти.“ (из поговора Данка Перића)

 

Преузмите садржај