Учитељ  –  L’instituteur, Париз–Paris (1917–1918)

Додати у корпу

Цена: 900 дин.

ISBN: 978-86-7396-635-9

Димензије: 17,5x24,5 cm, 175 стр.

Повез: тврди повез, репринт

Цена: 900

Књига представља репринт издање листа УЧИТЕЉ – L’ INSTITUTEUR, који је излазио у Паризу 1917–1918. двојезично – на француском и на српском језику (ћирилицом). Лист је уређивао Милан Ст. Недељковић, школски надзорник.

 

У овом листу забе­ле­жени су суд­бо­но­сни тре­нуци српског школства пред крај Пр­вог свет­ског ра­та. Из објављених новинских чланака сазнаје се, између осталог, ка­ко се, у усло­ви­ма  из­бе­гли­штва у Фран­цу­ској, од­ви­јао жи­вот и рад на­ших учи­те­ља и про­фе­со­ра и како је одр­жа­ва­на на­ста­ва за српске ђаке.

 

Поред тога, у листу су, у сталној рубрици „Наша златна споменица“, из броја у број,  објављивана  имена  учи­те­љи­ца и учи­те­ља који су за­ро­бље­ни и ин­тер­ни­ра­ни у Аустри­ји и Бу­гар­ској или су пу­ште­ни из роп­ства, затим имена оних који  су умр­ли у Фран­цу­ској или су по­ги­ну­ли на ратиштима.

 

Циљ листа је био да, у духу патриотизма и националног ентузијазма, представи Европи српске учитеље, да их повеже са идејама модерног школства. С тим циљем на страницама овог листа забележене су мно­ге не­по­сред­не по­је­ди­но­сти, или оне по­сред­но ве­за­не за жи­вот на­ше про­све­те у из­гнан­ству. Не­ке од тих по­је­ди­но­сти имају да­нас прворазредни зна­чај.

 

Пропратни текст за репринт издање листа, уз обухватну и детаљну анализу његовог садржаја, написала је проф. др Изабела Константиновић, а едицију прати и опширнији резиме на француском језику.

 

Вре­дан па­жње и се­ћа­ња, лист Учитељ  –  L’instituteur данас је вишеструко занимљив са просветно-историјског, научног и културног становишта. 

 

Приказ књиге „Учитељ– L’instituteur, Париз–Paris (1917–1918)“, „Политика“, 27. 1. 2018.

 

О књизи на француском