Свакидашње приче

Додати у корпу

Цена: 800 дин.

Аутор: Цвијетин Ристановић

Едиција: Савремена проза

ISBN: 978-86-7396-614-4

Димензије: 14x21 cm, 150 стр.

Повез: тврди повез

Година: 2017.

Цена: 800

Аутор Сва­ки­да­шњих при­ча сма­тра да сам жи­вот ис­пи­су­је нај­у­збу­дљи­ви­је и нај­им­пре­сив­ни­је исти­не о чо­ве­ко­вом би­ти­са­њу. Уло­гу пи­сца ви­ди, пр­вен­стве­но, у то­ме да аде­кват­ном фор­мом и моћ­ном ре­чју ис­ка­же оно што му жи­вот ну­ди, те у ње­го­вој збир­ци пре­о­вла­ђу­ју опи­си ствар­них до­га­ђа­ја и до­жи­вља­ја над они­ма ко­ји су про­из­вод ма­ште.

 

Уз те­мат­ску бли­скост жи­во­ту, Ри­ста­но­ви­ће­ве крат­ке при­че од­ли­ку­ју се су­ви­сло­шћу са­др­жа­ја, ко­хе­рент­но­шћу ком­по­зи­ци­је и пла­стич­ним пред­ста­вља­њем ли­ко­ва. Увер­љи­вост и су­ге­стив­ност на­ра­ци­је чи­не ову књи­гу бли­ском раз­ли­чи­тим уз­ра­сти­ма  ре­ци­пи­је­на­та.          

 

Преузмите одломак