Учитељица

Додати у корпу

Цена: 500 дин.

Аутор: Борислав Гаврић

Едиција: Романи

ISBN: 978-86-7396-623-6

Димензије: 12x19 cm, 128 стр.

Повез: броширано

Година: 2017.

Цена: 500

 Бо­ри­слав Га­врић, пи­сац ко­ји се успе­шно огле­дао у свим књи­жев­ним жан­ро­ви­ма, по­ну­дио је чи­та­о­ци­ма свој но­ви ро­ман Учи­те­љи­ца. Га­врић до де­та­љa ни­јан­си­ра лич­ност учи­те­љи­це Мил­не, еман­ци­по­ва­не же­не. Она усме­ра­ва ток до­га­ђа­ја где уче­ству­ју мно­ги про­та­го­ни­сти: Иштван Шај­ти, Сто­јан Ба­бин, ко­чи­јаш Звр­кан, Ге­нe­рал М., пу­ков­ник Меклда­у­ден, го­вор­ник Му­ста­фа, Ми­тар Ву­кић Смиљ­кин, ба­ба Смиљ­ка и дру­ги. Учи­те­љи­ца Бо­ри­сла­ва Га­ври­ћа носи тен­зич­но­ст рад­ње, ле­пе опи­се и фил­мич­ни ре­а­ли­зам.

 

Преузети одломак