Линија

Додати у корпу

Цена: 630 дин.

Аутор: Радојка Милошевић

Едиција: Савремена проза

ISBN: 978-86-7396-567-3

Димензије: 14,5x20,5 cm, 160 стр.

Повез: броширано

Година: 2016.

Цена: 630

Књи­га се са­сто­ји од 43 це­ли­не/фраг­мен­та пи­са­них у фор­ми крат­ке про­зе. Они су ме­сти­мич­но по­е­ти­зо­ва­ни, обо­је­ни ху­мо­ром и за­ки­ће­ни по­не­ком але­го­ри­јом, ме­та­фо­ром, са­ти­ром. У на­сло­ву сва­ке це­ли­не на­ла­зи се по­јам линијa и це­ло­куп­но ка­зи­ва­ње је у функ­ци­ји ра­све­тља­вања ње­них ка­рак­те­ри­сти­ка. Фраг­мен­ти ни­су по­ве­за­ни фа­бу­лом већ истим пој­мом у раз­ли­чи­тим уло­га­ма ко­је се су­ге­ри­шу на­сло­ви­ма: ли­ни­ја жи­во­та, ли­ни­ја хо­ри­зон­та, ли­ни­ја раз­два­ја­ња, ли­ни­ја ма­њег от­по­ра, ли­ни­ја од­бра­не, мод­на ли­ни­ја, те­ле­фон­ска ли­ни­ја, сло­бод­на ли­ни­ја, вре­мен­ска ли­ни­ја, ва­зду­шна ли­ни­ја...

 

Преузмите одломак