Сонети у три круга

Додати у корпу

Цена: 550 дин.

Аутор: Борислав Гаврић

Едиција: Савремена поезија

ISBN: 978-86-7396-373-0

Димензије: 13,5x21 cm, 111 стр.

Повез: тврди повез, фотографије

Година: 2016.

Цена: 550

„Пје­сник ни­је пје­сник ако ни­је уви­јек буд­но и ши­ро­ко отво­ре­но око и ухо на­ро­да, ако ни­је ње­го­ва про­бу­ђе­на сви­јест, са­вјест и на­да, ако ни­је опо­ме­на за­бо­ра­ву и без­у­мљу. Бо­ри­слав Га­врић је упра­во то у сво­ја три со­нет­на ви­јен­ца: „Нео­фа­ра­о­ни и глад/ија­то­ри“, „Из та­ме ви­дио да­ле­ко“ и „Ра­спо­лу­ће­на зе­мља“. Ова три ви­јен­ца до­ђу као кру­на ње­го­вих до са­да об­ја­вље­них де­се­так збир­ки пје­са­ма, као ре­зул­тат ду­го­го­ди­шњег и пје­снич­ког и ми­са­о­ног зре­ња, као ис­пит пје­снич­ке зре­ло­сти на нај­сло­же­ни­јој лир­ској вр­сти у ко­јој се оку­ша­ло ве­о­ма ма­ло срп­ских пје­сни­ка.“ (из поговора Глигора Муминовића)

 

Преузмите одломак