Клон

Додати у корпу

Цена: 500 дин.

Аутор: Миша Лазар

Едиција: Романи

ISBN: 978–86–7396–569-7

Димензије: 14,5x21 cm, 279 стр.

Повез: тврди повез

Година: 2016.

Цена: 500

„Кло­ни­ра­ње љу­ди је стро­го за­бра­ње­но. Али, сва­ка за­бра­на увек има и сво­је тај­не пре­кр­ши­о­це. Је­дан од њих је и свет­ски по­знат и при­знат ге­не­ти­чар Сте­фан... Он жи­ви у ме­га­ло­по­ли­су Бе­о­гра­ду, у от­ме­ном но­вом квар­ту Ава­ли­но (ис­под Ава­ле), ода­кле, до свих де­ло­ва гра­да во­де и ,,не­ви­дљи­ве” био-лонг са­о­бра­ћај­не тра­се...

 

Што се ти­че гло­бал­ног уре­ђе­ња пла­не­те, оно је хи­је­рар­хиј­ски стро­го де­фи­ни­са­но, али, и да­ље о све­му нај­бит­ни­јем од­лу­чу­ју нај­моћ­ни­је др­жа­ве (Де­се­то­ри­ца). Све­мир­ска ис­тра­жи­ва­ња до­но­се фан­та­стич­не резул­та­те, а по­тра­га за мо­гу­ћим ван­зе­маљ­ци­ма се на­ста­вља...“ (Аутор)

 

Преузмите одломак