Неурамљене слике с пута

Додати у корпу

Цена: 690 дин.

Аутор: Миливоје Мишо Рупић

Едиција: Трагови

ISBN: 978–86–7396–559-8

Димензије: 13x21 cm, 87 стр.

Повез: тврди повез

Година: 2016.

Цена: 690

„Ове ле­пе раз­глед­ни­це је­су де­скрип­ци­је ко­је аутор ду­бо­ко про­жи­вља­ва, осе­ћа и ди­ви се, ком­по­ну­ју­ћи исто­риј­ске, ге­о­граф­ске и ет­но­граф­ске по­дат­ке, па се чи­ни да га од тих сли­ка и не мо­же­мо одво­ји­ти.

 

Иако аутор Ми­ли­во­је Ми­шо Ру­пић ка­же да су ово не­у­ра­мље­не сли­ке, ре­кло би се да је сва­ка ура­мље­на то­пли­ном осе­ћа­ња, па­жње и љу­ба­ви ко­је по­ка­зу­је јед­на­ко пре­ма бли­жњи­ма као и пре­ма свим оним ле­по­та­ма ко­је је раз­от­крио чи­та­о­цу...“ (из предговора Пламенке Ђога Вулић)

 

***

„По­сто­је гра­до­ви и се­ла, при­род­не ле­по­те, исто­риј­ски спо­ме­ни­ци, чу­ве­на ме­ста и из­ле­ти­шта ко­ја нам не зна­че ни­шта док их не по­се­ти­мо и за­спе­мо осе­ћа­њи­ма и љу­ба­вљу. Пу­то­ва­ња вра­ћа­ју сна­гу и љу­бав пре­ма оно­ме што се ви­ди и до­жи­ви. То су кљу­че­ви са­зна­ња и раз­у­ме­ва­ња оно­га што се де­ша­ва­ло и де­ша­ва.

 

Пу­то­ва­ња об­ли­ку­ју мо­ју ду­шу. За­пи­си у овој књи­зи су све­до­ци јед­ног де­ла мо­јих пу­то­ва­ња, за­па­жа­ња, ис­тра­жи­ва­ња и са­ња­ре­ња. То су сли­ке ре­ал­но­сти, за­сно­ва­не на чи­ње­ни­ца­ма и кон­крет­ној исти­ни.

 

Же­ља ми је да ин­фор­ми­шем чи­та­о­ца, да му ука­жем на ле­по­те и зби­ва­ња на неким де­сти­на­ци­јама ко­је сам са по­ро­ди­цом и сво­јим при­ја­те­љи­ма по­се­тио. Да чи­та­о­цу ука­жем на исто­риј­ске, ге­о­граф­ске и ет­но­граф­ске по­дат­ке, да у ње­му по­бу­дим ча­ри пу­то­ва­ња и са­зна­ња.

 

На­дам се да ће ова књи­га оста­ти као све­до­чан­ство мог уку­са и као до­ку­мент вре­ме­на.“

 

Аутор