Усидрена на броду

Додати у корпу

Цена: 850 дин.

Аутор: Злата Живадиновић

Едиција: Савремена проза

ISBN: 978-86-7396-444-7

Димензије: 13,5x21 cm, 211 стр.

Повез: броширано

Година: 2013.

Цена: 850

„Тај­на је скри­ве­на у на­шој при­ро­ди ко­ја се слу­чај­но огла­си и по­кре­не у кри­тич­ном мо­мен­ту ка­да иде­ја и од­лу­ка шта да ра­ди­мо бле­сне као му­ња и од нас на­пра­ви хе­ро­је. Те­шко је под­не­ти са­зна­ње да ћу мо­жда умре­ти бр­же од дру­гих због не­ке не­из­ле­чи­ве бо­ле­сти, а још те­же је што смо све­сни да она на кра­ју уби­ја и до­сто­јан­ство пред дру­ги­ма ко­ји­ма је та­ко­ђе исто до­су­ђе­но да умру, али чи­сто и не­на­да­но. Че­сто сам чу­ла да ни­ко не­ма суд­би­ну ко­ју за­слу­жу­је, а у ства­ри сви ми ми­сли­мо да не­ма­мо ону ко­ју за­слу­жу­је­мо.“ (Стр. 63)

 

Прочитајте одломак