Равница та добра вила

Додати у корпу

Цена: 560 дин.

Аутор: Радивој Прокопљевић

Едиција: Савремена поезија

ISBN: 978-86-7396-420-1

Димензије: 13,5x20 cm, 92 стр.

Повез: броширано, илустр.

Година: 2013.

Цена: 560

Сва­ка пе­сма Радивоја Прокопљевића ка­зу­је нам ка­ко се у Сре­му жи­ви и ка­ко се у њему жи­ве­ло. Сли­ке ко­је нам је пе­сник ре­чи­ма на­сли­као пу­не су ко­ло­ри­та, ми­ри­са, је­да, и ако вам се учи­ни да је песник уса­ла­му­рио не­ку ста­ру реч или ста­ри оби­чај, то је он учи­нио за на­ше до­бро, да их са­чу­ва за не­ка бу­ду­ћа вре­ме­на. Ра­ђа­ње, а и уми­ра­ње, за песника је иста су­за, су­за ко­ја се не ви­ди, али се осе­ти јер оста­је у ду­ши по­пут скри­ве­ног ме­да­љо­на. Он је тај ко­ји чу­је Срем­ца ка­да се ке­ре­бе­чи та­ко да ће­мо у ње­го­вој пе­сми ла­ко пре­по­зна­ти вр­ца­вог до­ма­ћи­на и до­ми­шља­ту до­ма­ћи­цу...

 

Прочитајте одломак