Живопис

Додати у корпу

Цена: 220 дин.

Аутор: Вук Крњевић

Едиција: Савремена поезија

ISBN: 978-86-7396-395-2

Димензије: 14,5х21 cm, 48 стр.

Повез: броширано, илустр.

Година: 2013.

Цена: 220

Пе­сме у овој књи­зи прет­ход­но су об­ја­вље­не у за­себ­ној ма­пи сти­хо­ва и гра­фич­ких ли­сто­ва, са ко­рич­ним на­сло­вом: „Вук Кр­ње­вић – Дра­ган Цо­ха: НИЗ БО­КЕ“.

 

Реч јe o би­бли­о­фил­ском из­да­њу (28 се­па­рат­них ли­сто­ва формата 47 х 35 cm у за­штит­ној ку­ти­ји – 14 пе­са­ма Ву­ка Кр­ње­ви­ћа и 14 ли­то­гра­фи­ја Дра­га­на Цо­хе). Ма­па је об­ја­вље­на у 50 при­ме­ра­ка у из­да­њу Фа­кул­те­та ли­ков­них умет­но­сти – Цен­тар за гра­фи­ку и ви­зу­ел­на ис­тра­жи­ва­ња Ака­де­ми­ја, Бе­о­град 2012.

 

 

ВЕРИГЕ

 

Млађан мјесец као кепец

лежи у дну твога срца

да клокоће хоће мјесец

Немоћно се бол копрца.

 

Улазећи у мождину

ко убица што се шуња

да убаци развалину

и потаре смрт што куња.

 

Без љубави живот тече,

мучнина је свако вече,

док кепец све више стари

 

и постаје трулеж бола

без Хипноса у пустари

и животног непребола.

 

 

Осврт објављен у дневним новинама „Новости“, 23. март 2013.

 

 

О промоцији збирке песама „Живопис“ Вука Крњевића, „Политика“, 16. 4. 2013.

 

 

Зборник радова о песништву Вука Крњевића