Мирис зрелог жита

Додати у корпу

Цена: 590 дин.

Аутор: Богољуб Делић

Едиција: Савремена поезија

ISBN: 978-86-7396-379-2

Димензије: 13,5х20,5 cm, 64 стр.

Повез: броширано

Година: 2012.

Цена: 590

„Пје­сме су на­ста­ле у за­но­су и до­жи­вља­ју сре­ће и за­хвал­но­сти оцу и за­ви­ча­ју, плод­но­сти и род­но­сти. На­ста­ле су и у ту­зи ко­ја ме че­сто оба­ви­ја ка­да ви­дим да су да­нас ти на­ши за­ви­ча­ји и ог­њи­шта за­пу­ште­ни, за­ра­сли у ко­ров и за­бо­ра­вље­ни од свих. Без жа­го­ра дје­це и жи­во­та ко­ји је вр­вио на сва­ком ко­ра­ку и био је­дан ве­ли­ки сва­ко­днев­ни пра­зник за све нас, упр­кос не­ма­шти­ни и ве­ли­чан­стве­ној скром­но­сти и та­да­шњем уме­ћу жи­вље­ња. Пје­сме су на­ста­ле и као ехо јед­ног вре­ме­на ко­је је за на­ма и у на­ма, и ко­је ће се, мо­жда, јед­ног да­на вра­ти­ти, ка­да бу­де­мо пре­ста­ли да ју­ри­мо за жи­во­том и ства­ри­ма ко­је не мо­же­мо сти­ћи.”(аутор)

 

Прочитајте одломак из књиге

 

„Привредни преглед“ о промоцији збирке поезије Богољуба Делића „Мирис зрелог жита“