Осамдесет година фудбала у Невесињу

Додати у корпу

Цена: 1450 дин.

Аутор: Бранко Уљаревић

Едиција: Посебна издања

ISBN: 978-86-7396-367-9(СК)

Димензије: 17х24,5 cm, 592 стр.

Повез: тврди повез, илустр.

Година: 2012.

Цена: 1450

Мо­но­гра­фи­ја „Осамдесет го­ди­на фуд­ба­ла у Не­ве­си­њу“ пред­ста­вља жи­во­то­пи­сно се­ћа­ње на ду­гу исто­ри­ју фуд­бал­ског клу­ба „Ве­леж” из Не­ве­си­ња. Аутор је обухватио период од 1932. до 2012. године. Да је раз­вој исто­ри­је спор­та не­мо­гу­ће са­гле­да­ти из­ван ши­рег дру­штве­но-по­ли­тич­ког, еко­ном­ског и кул­тур­ног кон­тек­ста би­ло је до­бро по­зна­то ауто­ру ове мо­но­гра­фи­је те он, пи­шу­ћи о не­ве­сињ­ском фуд­ба­лу, по­ми­ње и нај­зна­чај­ни­је до­га­ђа­је из обла­сти по­ли­ти­ке, кул­ту­ре и умет­но­сти.

 

Мо­но­гра­фи­ја ­је пи­са­на као збир­ка аутен­тич­них но­вин­ских чла­на­ка на­ста­лих из пе­ра спорт­ских но­ви­на­ра, са­вре­ме­ни­ка опи­са­них до­га­ђа­ја. Аутор тако реконструише догађаје из прошлости, али и омогућава читаоцима да још је­дан­пут до­жи­ве на­пе­тост по­је­ди­них ме­че­ва и да се при­се­те свих зна­чај­них име­на из исто­ри­је клу­ба под Ве­ле­жом. Мо­но­гра­фи­ја има из­у­зет­ну исто­ри­о­граф­ску вред­ност јер оста­је као пи­са­ни траг у вре­ме­ну ко­ји ће по­све­до­чи­ти о по­че­ци­ма, раз­во­ју, па­до­ви­ма и успо­ни­ма фуд­ба­ла на про­сто­ру Не­ве­си­ња.

 

Прочитајте одломак из књиге