На бесмртној вертикали српске ратне прошлости I–II

Додати у корпу

Цена: 3800 дин.

Аутор: Саво Скоко

Едиција: Векови

ISBN: 978-86-7396-345-7; 978-86-7396-346-4

Димензије: 17х24 cm, 704 стр. (први део); 638 стр. (други део)

Повез: тврди повез, фотографије

Цена: 3800

Двотомна књига др Сава Скока На бе­смрт­ној вер­ти­ка­ли срп­ске рат­не пр­о­шло­сти са­др­жи рас­пра­ве и сту­ди­је из војничке исто­ри­је српског народа у XIX и XX ве­ку.

 

У првој књизи под насловом Сто­лет­на бор­ба за крст ча­сни и сло­бо­ду злат­ну, аутор је об­ра­дио нај­зна­чај­ни­је по­ја­ве и до­га­ђа­је из вој­не, по­ли­тич­ке, ди­пло­мат­ске и на­ци­о­нал­не исто­ри­је српског народа – од Пр­вог срп­ског устан­ка (1804–1813), Ве­ли­ке ис­точ­не кри­зе (1875–1878), до Бал­кан­ских ра­то­ва (1912–1913). Такође је осветлио ме­сто и уло­гу исто­риј­ских лич­но­сти – на­род­них пред­вод­ни­ка, вла­да­ра и вој­ско­во­ђа.

 

Дру­га књи­га Хе­рој­ска бор­ба про­тив агре­со­ра у Пр­вом и Дру­гом свет­ском ра­ту об­у­хва­та огле­де и рас­пра­ве о го­ро­ста­сним прег­ну­ћи­ма срп­ске вој­ске и кључ­ним од­лу­ка­ма срп­ске Вр­хов­не ко­ман­де, о Ко­лу­бар­ској бит­ки, по­вла­че­њу пре­ко Ал­ба­ни­је, бит­ка­ма на Кај­мак­ча­ла­ну и Гор­ни­че­ву и про­би­ја­њу Со­лун­ског фрон­та. Па­жњу пле­не су­ге­стив­ни пор­тре­ти че­тво­ри­це зна­ме­ни­тих срп­ских вој­во­да: Ра­до­ми­ра Пут­ни­ка, Сте­пе Сте­па­но­ви­ћа, Жи­во­ји­на Ми­ши­ћа и Пе­тра Бо­јо­ви­ћа.

 

Вој­нич­ку исто­ри­ју срп­ског на­ро­да Са­во Ско­ко из­ла­же и ту­ма­чи са из­ван­ред­ним раз­у­ме­ва­њем, све­стра­но и ја­сно.

 

(цена укључује комплет од две књиге)

 

 

Преузмите садржај прве књиге

 

 

Преузмите садржај друге књиге

 

 

Осврт на студију др Сава Скока, „На бесмртној вертикали српске ратне прошлости“, објављен у дневним новинама „Политика“, 16. јули 2012.