Прсти лудих очију

Додати у корпу

Цена: 950 дин.

Аутор: Рајко Васић

Едиција: Романи

ISBN: 978-86-7396-312-9

Димензије: 14х21 cm, 300 стр.

Повез: тврди повез

Година: 2011.

Цена: 950

Пр­сти лу­дих очи­ју је рат­ни ро­ма­н ко­ји је у све­му ан­ти­рат­ни. Ли­ко­ве у роману Васић ни­је наоружавао мр­жњом. Он их је налазио у вр­тло­гу ра­та где су се затекли и били при­ну­ђе­ни да се бра­не. При­чу о ра­ту ис­ко­ри­стио је, баш она­ко ка­ко то у књи­жев­но­сти и тре­ба ра­ди­ти, да по­ста­ви и по­ку­ша раз­ја­сни­ти број­на пи­та­ња ко­ји­ма се ба­ви пси­хо­ло­ги­ја, на­ро­чи­то пси­хо­а­на­ли­за, као и фи­ло­зо­фи­ја, од­но­сно ети­ка.

 

Ро­ман Пр­сти лу­дих очи­ју Рај­ка Ва­си­ћа је дра­го­цен при­лог исти­ни о по­след­њем ра­ту у Босни и Херцеговини, јер ни­је јед­но­стран, при­стра­сан. Он је при­ча о чо­ве­ку у ра­ту и ње­го­вом усу­ду, па ма с ко­је стра­не ли­ни­је фрон­та био, а за­хва­љу­ју­ћи упра­во та­квом то­ну и при­сту­пу, ово је вре­дан допринос проучавању аспеката последњег отаџбинског ра­та у Босни и Херцеговини.

 

Прочитајте одломак из књиге

 

 

Пр­сти лу­дих очи­ју је први роман из Републике Српске о коме ће бити снимљен филм  – Чланак из „Вечерњих новости“, објављен 1. новембра 2011.