Отисци времена – из културног летописа Срба у Канади

Додати у корпу

Цена: 1200 дин.

Аутор: Катарина Костић

Едиција: Посебна издања

ISBN: 978-86-7396-309-9

Димензије: 16х23,5 cm, 495 стр.

Повез: тврди повез, фотографије

Година: 2011.

Цена: 1200

Ка­та­ри­на Ко­стић је ак­тив­ни су­ди­о­ник књи­жев­не и кул­тур­не сце­не српских и југословенских исељеника у Канади. И ви­ше од то­га. Она је њи­хов дра­го­це­ни хро­ни­чар ко­ји је све то пре­то­чио у ду­го­трај­ни­је по­сто­ја­ње, у оти­ске то­га вре­ме­на... За­бе­ле­жи­ла је го­то­во сва­ки па­жње вре­дан тре­ну­так у ми­ну­лим да­ни­ма ис­пу­ње­ним књи­жев­ним и умет­нич­ким са­др­жа­ји­ма. Сво­јим при­ло­зи­ма раз­ли­чи­те фор­ме пра­во­вре­ме­но је пу­ни­ла стра­ни­це ет­нич­ке штам­пе и пе­ри­о­ди­ке, а ја­вља­ла се и у пи­са­ним ме­ди­ји­ма у ма­ти­ци.

 

У ње­ној ар­хи­ви и пре­тин­ци­ма се­ћа­ња по­хра­ње­на је огром­на гра­ђа од ко­је је са­чи­њен овај из­бор, ко­ји ну­ди јав­но­сти и чи­та­о­ци­ма, и та­мо и ов­де. Оби­ман ма­те­ри­јал рас­по­ре­ђен је по те­мат­ској срод­но­сти а, ко­ли­ко је би­ло мо­гу­ће, и хро­но­ло­шки.

 

Ка­та­ри­на Ко­стић нуди о­ву књи­гу, сво­је­вр­стан ле­то­пис срп­ског ра­се­ја­ња у Ка­на­ди, у чи­јем за­ло­гу је и сам аутор, искре­но и свим би­ћем. Уне­ла је у њу оти­ске вре­ме­на, ви­дљи­ве и не­ви­дљи­ве, по­хра­ње­не у све­сти и ду­ши. Угра­ди­ла их у сло­во и је­зик, оста­ви­ла не­из­бри­си­ви пи­са­ни траг. Ме­ђу ко­ри­це обим­ног де­ла сме­сти­ла је и нај­ве­ћи део вла­сти­то­га жи­во­та, сушт сво­је би­о­гра­фи­је. Оне та­мо, у ра­се­ја­њу,  и оне ов­де, у ма­ти­ци, ко­ји­ма го­то­во под­јед­на­ко при­па­да. (из предговора др Мића Цвијетића)

 

 

Преузимите садржај