Херцеговина јуначка крајина – избор народних пјесама

Додати у корпу

Цена: 740 дин.

Аутор: Ратко Ш. Бабић

Едиција: Епска поезија

ISBN: 978-86-7396-300-6

Димензије: 14х20,5cm, 167 стр.

Повез: броширано

Година: 2011.

Цена: 740

„У див­ном са­звје­жђу ода­бра­них хер­це­го­вач­ких ју­на­ка ко­ји су до­стој­ни оп­ште сла­ве и пје­снич­ке хва­ле, пре­по­зна­тљи­вим од­сја­јем оза­рен је лик мла­дог вој­во­де Мак­си­ма Ба­ћо­ви­ћа. Ле­ги­тим­ни на­род­ни во­ђа, за­точ­ник ве­ли­ке иде­је о Хер­це­го­ви­ни, вој­во­да Мак­сим је на­род­на узда­ни­ца, во­ља и сна­га на­ро­да, ми­сао и енер­ги­ја ко­ја га во­ди. До­че­кан је са уз­ви­ше­ним ус­хи­ће­њем кад се по­ја­вио пред вој­ском, на ко­њу, млад и ли­јеп. Сти­гао је из на­род­ног пре­да­ња и ле­ген­де да по­ве­де рат­ни­ке на бој­но по­ље. Над Хер­це­го­ви­ном је бли­ста­во за­тре­пе­ри­ла ње­го­ва зви­је­зда, а он­да је оти­шао у пје­сму (Кад по­ги­бе вој­во­да Мак­си­ме / Па­де гла­ва, из­не­мо­же сна­га)...“

(из предговора Стева Ћосовића)

 

Прочитајте садржај књиге