Одсјај душе

Додати у корпу

Цена: 360 дин.

Аутор: Божидар Станар

Едиција: Савремена поезија

ISBN: 978-86-7396-246-7

Димензије: 13,5х20 cm, 103 стр.

Повез: броширано

Година: 2010.

Цена: 360

Књи­га пе­са­ма Од­сјај ду­ше Бо­жи­да­ра Ста­на­ра представља би­о­граф­ску пе­снич­ку хро­но­ло­ги­ју про­жи­вље­ног уметниковог су­о­че­ња са све­том. Сим­бо­ли­ка на­сло­ва је – ду­ша, сим­бол чо­ве­ка и чо­веч­но­сти. Реч је поезији ис­кре­них осе­ћа­ња, лир­ских тре­ну­та­ка у ко­ји­ма је у раз­ли­чи­тим мо­тив­ско-идеј­ним ва­ри­је­те­ти­ма у пет те­мат­ско ком­пле­мен­тар­них ци­клу­са на­мет­ну­та љу­бав пре­ма жи­во­ту и чо­ве­ку као уни­вер­зал­ни све­вре­ме­ни сми­сао по­сто­ја­ња.

 

Прочитајте одломак из књиге