Вукодолске приче

Додати у корпу

Цена: 490 дин.

Аутор: Данило Капор

Едиција: Савремена проза

ISBN: 978-86-7396-233-7

Димензије: 12х20,5 cm, 96 стр.

Повез: тврди повез

Година: 2010.

Цена: 490

Аутор за­ни­мљи­ве про­зе Да­ни­ло Ка­пор ну­ди чи­та­о­ци­ма сво­ју но­ву књи­гу Ву­ко­дол­ске при­че у ко­јој, као и у прет­ход­ним, ура­ња у за­ви­чај­не хер­це­го­вач­ке про­сто­ре, у ми­ну­ло и ово­вре­ме­но, у дав­не до­га­ђа­је и но­ви­је, са­вре­ме­ни­ци­ма по­зна­те и бли­ске. Ис­пи­су­је про­зу о сво­јим Ву­ко­дол­ци­ма ње­го­вим пре­по­зна­тљи­вим озна­ка­ма и ка­рак­те­ри­сти­ка­ма мар­ки­ра­ним у Ка­по­ро­вим прет­ход­ним књи­га­ма...

 

Прочитајте одломак из књиге