Кнегиња Љубица

Додати у корпу

Цена: 650 дин.

Аутор: Драгослав Страњаковић

ISBN: 978-86-7396-191-0

Димензије: 14,5х20,5 cm, 101 стр.

Повез: тврди повез, илустр.

Цена: 650

По­зна­ти исто­ри­чар Дра­го­слав Стра­ња­ко­вић (1901–1967) на­пи­сао је ис­цр­пан жи­во­то­пис кне­ги­ње Љу­би­це, су­пру­ге срп­ског кне­за Ми­ло­ша Обре­но­ви­ћа, ко­ја је би­ла и оста­ла узор срп­ске же­не, до­ма­ћи­це, су­пру­ге, ма­те­ре – тип ка­кав је од­го­ва­рао Ср­би­ма.