Радојка Милошевић


Радојка Милошевић рођена је у Коларима, општина Смедерево, 25. децембра 1951. од оца Радомира и мајке Драгославе. Основну школу завршила је у Друговцу, где је провела детињство. Гим­на­зи­ју за­вр­ши­ла у Сме­де­ре­ву, а ди­пло­ми­ра­ла на Прав­ном фа­кул­те­ту у Бе­о­гра­ду. Пра­во­суд­ни ис­пит је по­ло­жи­ла 1986. го­ди­не. Чи­тав рад­ни век ра­ди­ла је у стру­ци, у Бе­о­гра­ду. Има два си­на: Мар­ка и Дра­га­на и два уну­ка. Мар­ко екс­пе­ри­мен­ти­ше у на­у­ци, Дра­ган у ди­зај­ну.

 

Објавила збирке песама:

Плодови љубави (1991), Земљострес (1992), Табани угледаше Сунце (1996), Поноћни ритам (2005) Кад се сања (2007), Са Флором на ти (2010), Отисци буђења (2011), Похвала међу рекама (2012), У светлу даривања (2018), Импулси и утисци (2019), Биље света оком детета (2020).

Збирке песама за децу:

Бајке (у стиху, 2014), Давидов свет (2015), Мелодија таласа (2017), Лукине маштарије (2018).

Прозне књиге:

Поигравање речима (1999), Моћ љубави (роман 2002), Игром до смисла (2012), Троугао (2014), Тачка (2016), Линија (2016).

 

Поезија Радојка Милошевић заступљена је у више књижевних зборника, часописа и антологија. Члан је Удружења књижевника Србије. Живи у Београду.


Књиге: