Радојка Милошевић


Ра­дој­ка Ми­ло­ше­вић ро­ђе­на је у Ко­ла­ри­ма, оп­шти­на Сме­де­ре­во 1951. го­ди­не. Основ­ну шко­лу за­вр­ши­ла је у Дру­гов­цу, у ко­ме је про­ве­ла де­тињ­ство. Гим­на­зи­ју је за­вр­ши­ла у Сме­де­ре­ву, а ди­пло­ми­ра­ла је на Прав­ном фа­кул­те­ту у Бе­о­гра­ду. Пра­во­суд­ни ис­пит је по­ло­жи­ла 1986. го­ди­не. Чи­тав рад­ни век је ра­ди­ла у стру­ци, у Бе­о­гра­ду. Има два сина: Марка и Драгана.

 

Објавила је збирке песама:

Плодови љубави, Београд, 1991;

Земљострес, Београд, 1992;

Табани угледаше сунце, Београд, 1996;

Поноћни ритам, Београд,2005;

Кад се сања, Београд, 2007;

Са Флором на ти, Београд, 2010;

Отисци буђења, Београд, 2011;

Похвала међу рекама, Београд, 2012;

Бајке (у стиху), Београд, 2014.

Давидов свет, Београд, 2015.

 

Објавила је прозне књиге:

Поигравање речима, Београд, 1999;

Моћ љубави (роман), Београд, 2002;

Игром до смисла, Београд, 2012;

Троугао, Београд, 2014;

Тачка, Београд, 2016;

Линија, Београд, 2016.

 

За­сту­пље­на је у мно­гим збор­ни­ци­ма, ан­то­ло­ги­ја­ма и ча­со­пи­си­ма за књи­жев­ност. Члан је Удружења књижевника Србије. Живи у Београду.


Књиге: