Миомир Милинковић


Ми­о­мир Милинковић ро­ђен је у Бу­ко­ви­ку код При­бо­ја 1948. го­ди­не. Учи­тељ­ску и Ви­шу пе­да­го­шку шко­лу за­вр­шио је у Ужи­цу, а Фи­ло­ло­шки фа­кул­тет у Бе­о­гра­ду. Зва­ње ма­ги­стра и док­то­ра књи­жев­них на­у­ка сте­као је та­ко­ђе у Бе­о­гра­ду. Био је ви­ше­го­ди­шњи уред­ник књижевног ча­со­пи­са Ме­ђај. Жи­ви и ра­ди у Ужи­цу. Про­фе­сор је књи­жев­но­сти, ре­то­ри­ке и ме­то­ди­ке на­ста­ве срп­ског је­зи­ка и књи­жев­но­сти на Учи­тељ­ском фа­кул­те­ту у Ужи­цу. Ба­ви се књи­жев­ним и на­уч­ним ра­дом, а пи­ше и бе­ле­три­сти­ку. Об­ја­вио је двеста књи­жев­но­кри­тич­ких и на­уч­них ра­до­ва, приказа и више од два­де­сет књи­га.

 

Објавио књи­ге бе­ле­три­сти­ке:

Ка­та­нац (при­по­вет­ке), При­бој, 1988.

Трав­ка вечно­сти (песме), Бе­о­град, 2001.

Би­стро око (песме), Бе­о­град, 2003.

Кра­љев­ство за де­тињ­ство (песме за децу), Бе­о­град, 2009.

Лет у свет (песме за децу), Чачак, 2010.

Писмо галебу (збирка поезије), Београд 2011.

 

Из обла­сти на­у­ке о књи­жев­но­сти и књи­жев­не исто­ри­је, об­ја­вио је сле­де­ће књи­ге:

Ра­де Дра­и­нац и екс­пре­си­о­ни­зам, Про­ку­пље, 1991.

Књи­жев­но де­ло Ми­ло­ра­да По­по­ви­ћа Шап­ча­ни­на, Ша­бац, 1996.

Хо­ри­зон­ти де­тињ­ства, Ужи­це, 1999.

Стра­ни пи­сци за де­цу и мла­де, Ча­чак, 2006.

На­црт за пе­ри­о­ди­за­ци­ју срп­ске књи­жев­но­сти за де­цу, Но­ви Сад, 2010.

Об­ја­вио је и књи­гу Ре­то­ри­ка, Ужи­це, 2004. и Ча­чак 2006. и 2008.

 

За пе­снич­ку збир­ку Кра­љев­ство за де­тињ­ство до­био је књи­жев­ну на­гра­ду „Си­ма Цу­цић“.

 

Мио­мир Ми­лин­ко­вић жи­ви у Ужи­цу.


Књиге: