Милош Ј. Савић


Ми­лош (Јо­ва) Са­вић, ро­ђен је 24. 5. 1934. го­ди­не у Фо­чи, где је за­вр­шио ни­жу гим­на­зи­ју 1950. го­ди­не. Сред­њу тех­нич­ку шко­лу за­вр­шио је у Бе­о­гра­ду, а Ви­шу еко­ном­ску шко­лу – од­сек спољ­не тр­го­ви­не у Са­ра­је­ву. Нај­ве­ћи део рад­ног ве­ка про­вео је у са­ра­јев­ској „Хи­дро­град­њи”.

 

У сло­бод­ном вре­ме­ну по­себ­но се по­све­тио умет­нич­ком ве­зу од­но­сно из­ра­ди го­бле­на. Ис­тра­жи­вао је и на­род­но ку­ли­нар­ство, па је из ове обла­сти при­ре­дио књи­гу Шам­пи­њо­ни на 230 на­чи­на  (Бе­о­град, 2007).

 

Бави се публицистичким радом. Објавио књиге:

Фоча – вријеме и догађаји (Београд, 2010);

Путопис – занимљивости из Француске, Либије и Ирака (Београд, 2010);

Исти­на и об­ма­не – ра­шо­мо­ни­ја­да са­ра­јев­ских из­бје­гли­ца (Бе­о­град, 2015);

Приче са терена (Београд, 2015);

Истина и обмане (Београд, 2015).

 

Ми­лош Ми­шо Са­вић од 1992. го­ди­не жи­ви у Бе­о­гра­ду.


Књиге: