Цвијетин Ристановић


Цви­је­тин Ри­ста­но­вић ро­ђен је 1937. го­ди­не у Мо­дра­ну, оп­шти­на Би­је­љи­на. Учи­тељ­ску шко­лу за­вр­шио је у Би­је­љи­ни, Ви­шу пе­да­го­шку шко­лу у Ту­зли, а Фи­ло­зоф­ски фа­кул­тет – гру­па Ју­го­сло­вен­ске књи­жев­но­сти у Но­вом Са­ду. Пост­ди­плом­ски сту­диј – смер за на­у­ку о књи­жев­но­сти за­вр­шио је на Фи­ло­ло­шком фа­кул­те­ту у Бе­о­гра­ду, где је и док­то­ри­рао.

 

Ба­ви се књи­жев­ном кри­ти­ком и исто­ри­јом књи­жев­но­сти. Ра­до­ве је об­ја­вљи­вао у ча­со­пи­си­ма и ли­сто­ви­ма: „Из­ра­з”, „Ли­ца”, „Про­вин­ци­ја”, „Пу­то­ка­зи­”, „Зна­че­ња”, „Баг­да­ла”, „Ри­је­чи­”, „До­ме­ти­”, „Срп­ска ви­ла”, „Сло­ве­са”, „Кра­ји­на”, „Де­тињ­ство”, „Ме­ђа­ј”, „Од­је­к”, „Бра­зде”, „Про­свјет­ни ли­ст”, „Осло­бо­ђе­ње”, „Гла­с срп­ски” и др.

 

До са­да је об­ја­вио књи­ге:

Ка­зи­ва­ње као огле­да­ло жи­во­та (1990),

Епик и ли­рик Пе­тар Ко­чић (1995),

Ср­пски пје­сни­ци за дје­цу (1997),

Огле­ди и при­ка­зи (1999),

Про­сто­ри дје­тињ­ства (2002),

Књи­жев­не те­ме (2003),

Кри­тич­ки (п)огле­ди (2006),

Књи­жев­но­кри­тич­ка освје­тље­ња (2009),

Вредновање књижевног текста (2014),

Свакидашње приче (2017).

 

У из­да­њу За­во­да за уџ­бе­ни­ке и на­став­на сред­ства у Ис­точ­ном Са­ра­је­ву при­ре­дио је:

Из­бор из по­е­зи­је и про­зе за дје­цу Де­сан­ке Мак­си­мо­вић (1999),

Из­бор из по­е­зи­је за дје­цу пје­сни­ка Ре­пу­бли­ке Срп­ске (2000),

Књи­жев­на дје­ла за школ­ску лек­ти­ру од II до V раз­ре­да пре­ма На­став­ном пла­ну и про­гра­му за основ­ну шко­лу у Ре­пу­бли­ци Срп­ској (2003–2004) – укуп­но 16 књи­га.

Књи­жев­на дје­ла за школ­ску лек­ти­ру од II до V раз­ре­да пре­ма на­став­ном про­гра­му За­јед­нич­ког је­згра у Бо­сни и Хер­це­го­ви­ни (2005) – укуп­но пет књи­га.

 

Ри­ста­но­вић жи­ви у Би­је­љи­ни. Пен­зи­о­ни­сан је у зва­њу ре­дов­ног про­фе­со­ра Пе­да­го­шког фа­кул­те­та у Би­је­љи­ни Уни­вер­зи­те­та у Ис­точ­ном Са­ра­је­ву. Члан је Удру­же­ња књи­жев­ни­ка Ре­пу­бли­ке Срп­ске и Удру­же­ња књи­жев­ни­ка Ср­би­је.


Књиге: