Војислав Новић


Во­ји­слав Но­вић ро­ђен је 23. марта 1939. го­ди­не у До­њем Де­тла­ку, Дер­вен­та. Пет раз­ре­да основ­не шко­ле за­вр­шио у Ка­лен­де­ров­ци­ма. На­кон пре­ки­да ре­дов­ног шко­ло­ва­ња за­вр­шио ве­чер­њу осмо­го­ди­шњу шко­лу у Са­ра­је­ву. Године 1962. ванредно за­вр­шио Пр­ву гимназију у Сарајеву. Еко­ном­ски фа­кул­тет упи­сао ре­дов­но 1964. го­ди­не у Са­ра­је­ву, а ди­пло­ми­рао 1968. у Бе­о­гра­ду. Завршио тре­ћи сте­пен Еко­ном­ског фа­кул­те­та у Бе­о­гра­ду, на од­се­ку Ме­ђу­на­род­ни еко­ном­ски од­но­си, и од­бра­нио ма­ги­стар­ски рад 1976. го­ди­не.

 

Од 1956. до 1962. го­ди­не радио је у гра­ђе­вин­ском пред­у­зе­ћу „Вра­ни­ца“ Са­ра­је­во као гра­ђе­вин­ски рад­ник. Године 1968. за­по­слио се у ТИ „Укри­на“ Дер­вен­та, на рад­но ме­сто ре­фе­рен­та за ис­тра­жи­ва­ње тр­жи­шта и еко­ном­ску про­па­ган­ду, а 1970. го­ди­не прелази у Кок­сно-хе­миј­ски ком­би­нат Лу­ка­вац, где ра­ди као еко­но­ми­ста у сек­то­ру за раз­вој.

 

За ге­не­рал­ног ди­рек­то­ра тек­стил­не ин­ду­стри­је „Укри­на“ Дер­вен­та по­ста­вљен је 1974. го­ди­не. На ду­жност за­ме­ни­ка пред­сед­ни­ка При­вред­не бан­ке Са­ра­је­во–Основ­не бан­ке До­бој, по­ста­вљен 1978. го­ди­не. За члана По­сло­вод­ног од­бо­ра „Де­мос“ Дер­вен­та по­ста­вљен 1982. го­ди­не, а за ге­не­рал­ног ди­рек­то­ра „Де­мо­са“ 1990. го­ди­не.

 

Ре­дов­но пен­зи­о­ни­сан са 38 го­ди­на рад­ног ста­жа 2000. го­ди­не.

 

Жи­ви у Дер­вен­ти са су­пру­гом Ми­ро­сла­вом – Ми­ром, на­став­ни­цом мат­ема­ти­ке и фи­зи­ке. Има си­на Ду­брав­ка (елек­тро-ин­жи­њер, жи­ви у То­рон­ту са су­пру­гом Да­ни­је­лом и кћер­ка­ма Лен­ком и Еми­ли­јом) и си­на Иго­ра (ле­кар хи­рург, ра­ди у До­бо­ју где жи­ви са су­пру­гом Аном, си­ном Адре­јом и кћер­ком Ивом).

 

Во­ји­слав Но­вић је об­ја­вио књи­ге:

За све је кри­во ври­је­ме, Свет књи­ге, Бе­о­град 2005;

Де­тлак се­ло из­ме­ђу дви­је ри­је­ке, Свет књи­ге, Бе­о­град 2008;

Не­мој ку­ме та­ко, Свет књи­ге, Бе­о­град 2009;

Сто го­ди­на хра­ма у До­њем Де­тла­ку, Бе­сје­да, Ба­ња Лу­ка 2009;

Календеровци, Свет књиге, Београд, 2011;

Од Бога се ушур не тражи, Свет књиге, Београд, 2014;

Да се прича и памти, Свет књиге, Београд, 2015;

Приче са Укрине, Бања Лука, 2017;

Само ја знам, Београд, 2018.


Књиге: