Борислав Гаврић


Бо­ри­слав Га­врић (1936–2019) рођен је у Ора­хо­ви­ци, оп­шти­на Лу­ка­вац, БиХ. За­вр­шио је Фи­ло­зоф­ски фа­кул­тет у Са­ра­је­ву. Жи­ви у Би­је­љи­ни. Об­ја­вио је де­се­так књи­га по­е­зи­је за де­цу и од­ра­сле, књи­гу при­по­ве­да­каЧо­вје­ков пјев у вре­ме­ну и ро­ма­не: Оно­зе­маљ­ци, Из­ме­ђу ба­ри­ка­де и кри­стал­не дво­ра­не, На цар­ској це­сти, Цви­јет Ру­же Шим­ши­ро­ве и Учитељица. Објавио је мо­но­гра­фи­ју Ора­хо­ви­ца на Озре­ну. До­бит­ник је награде Ко­чи­ће­во пе­ро (2003); пр­ве на­гра­де Ву­ко­ви ла­ста­ри (2007); пр­ве на­гра­де Пр­ља­че, Дер­вен­та (2013). Но­си­лац је Злат­не знач­ке Кра­ље­ве кру­не и зва­ња Срп­ски ви­тез. Члан је Удру­же­ња књи­жев­ни­ка Ср­би­је, Удру­же­ња књи­жев­ни­ка Ре­пу­бли­ке Срп­ске и ре­дов­ни члан Ма­ти­це срп­ске Но­ви Cад.


Књиге: