Мирјана Лубарда Јанковић


Мир­ја­на Лу­бар­да Јан­ко­вић, ро­ђе­на је 1962. го­ди­не у Ро­га­ти­ци. До 1992. го­ди­не жи­ве­ла је у Са­ра­је­ву. У гра­ђан­ском ра­ту у Бо­сни и Хер­це­го­ви­ни (1992–1995), уче­ство­ва­ла као до­бро­во­љац у Вој­сци Ре­пу­бли­ке Срп­ске и би­ла но­вин­ски до­пи­сник и фо­то-ре­пор­тер вој­них ли­сто­ва и ло­кал­них ра­дио-ста­ни­ца у зо­ни гдје је ње­на је­ди­ни­ца бор­бе­но деј­ство­ва­ла. Од­ли­ко­ва­на злат­ном ме­да­љом за хра­брост. До са­да су об­ја­вље­на ње­на три ро­ма­на: Ни­чи­ја же­на  (Бе­о­град 2001), Збо­гом рат­ни­ци (Бе­о­град 2007) и Шта те боли, Јупитере? (Београд, 2009). Мир­ја­на Лу­бар­да Јан­ко­вић жи­ви у Бе­о­гра­ду са су­пру­гом Ти­хо­ми­ром Ти­ком Јан­ко­ви­ћем и кћер­ком Је­ле­ном.


Књиге: