Ненад Сурчулија


Не­над Сур­чу­ли­ја ро­ђен је 1978. го­ди­не у Бе­о­гра­ду. Од­ра­стао је у Зе­му­ну, где је за­вр­шио основ­ну и сред­њу шко­лу. Ди­пло­ми­рао на Фа­кул­те­ту драм­ских умет­но­сти – смер Ка­ме­ра. Сни­ма­тељ­ским по­слом ба­ви се од 1997. го­ди­не (ТВ Сту­дио Б, Two Tech So­lu­ti­ons, SAT Me­dia Gro­up). Ро­ман Бра­ћа је ње­го­ва пр­ва књи­га.


Књиге: