Млађо Станишић


Мла­ђо (Бо­жи­да­ра) Ста­ни­шић­ ро­ђен је 1958. го­ди­не у се­лу Бр­гу­ле, оп­шти­на Ва­реш. Пи­са­њем по­е­зи­је по­чи­ње се ба­ви­ти као сред­њо­шко­лац. Завршио Пе­да­го­шку ака­де­ми­ју у Са­ра­је­ву.

 

Објавио збирке поезије:

Не­што се овдје стра­шно зби­ло  (2003), 

На­да је не­гдје иза не­ба (2008), 

Или­јаш, ог­њи­ште ужа­ре­ног бо­ла (2013),

Не­мој ме пи­та­ти за­што ти пи­шем (2017).

 

Награде: „Со­ко­ло­во пе­ро“, „Пла­ва по­ве­ља“, „Олов­ка не ћу­ти“, „Ву­ко­ви ли­ста­ри“, „Мо­рав­ске тај­не“, „Мел­нич­ке ве­че­ри“, „Из­ме­ђу два све­та“. За­сту­пљен је у више пе­снич­ких збор­ни­ка. Пре­во­ђен на бу­гар­ски, швед­ски и нор­ве­шки језик. Члан је Kњи­жев­ног клу­ба „Јо­ван Ду­чић“ у Би­је­љи­ни, Удру­же­ња књи­жев­ни­ка­ Ср­би­је у ди­ја­спо­ри, Удру­же­ња књи­жев­ни­ка Ре­пу­бли­ке Срп­ске.


Књиге: